Betingelser

Ansvar

Du er selv ansvarlig for at holde dit kodeord sikkert, og Styr På Tiden ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af, at dit kodeord er blevet kendt af andre. Du er selv ansvarlig for alt indhold sendt til denne service og aktivitet, der foregår på din konto, også indhold og aktivitet fra kontoer under din konto (andre medarbejdere med login). Du må ikke forsøge at ændre, tilpasse eller hacke denne service. Du må heller ikke forfalske et andet websted, så det ser ud til at have noget at gøre med denne service.

Driftsikkerhed

Styr På Tiden ApS forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af hensyn til drift og sikkerhed samt for at kunne håndtere kundens supportspørgsmål, forbeholder Styr På Tiden ApS endvidere ret til, til enhver tid at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. Sker dette, vil Styr På Tiden ApS’ medarbejdere være underlagt tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

Force majeure

Såfremt Styr På Tiden ApS ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Styr På Tiden ApS’ kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende, er Styr På Tiden ApS frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe en sådan situation består. Kunden vil tilsvarende få en til den nævnte periode svarende forholdsmæssig reduktion af abonnementsbetalingerne for de ydelser, som ikke er til rådighed på grund af de nævnte forhold. Er de aftalte ydelser ikke til rådighed for kunden senest efter 10 dage, kan kunden opsige aftalen uden varsel, og der vil da ske en opgørelse af betalingsforpligtelserne med opsigelsesdatoen som skæringsdag, idet der dog som nævnt ovenfor ikke skal betales for den periode, hvor en ydelse ikke har været til rådighed for kunden.

Beskyttelse af data

Styr På Tiden ApS laver backup af kundens data en gang i døgnet, men tager det forbehold, at det til trods herfor kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan retableres efter et systemnedbrud. Derfor anbefaler vi, at kunden med jævne mellemrum gemmer et udtræk af deres data via den indbyggede eksportfunktion i systemet. Styr På Tiden ApS ikke ansvarlig for tabt materiale og information.

Erstatningsansvar

Styr På Tiden ApS' erstatningsansvar er begrænset efter følgende regler:

  1. Styr På Tiden ApS har intet ansvar for indirekte tab, herunder tab foranlediget af for sen eller forkert fakturering.
  2. Styr På Tiden ApS' ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det vederlag, kunden har betalt til Styr På Tiden ApS i løbet af de seneste 12 måneder.

Hvis du har spørgsmål, så send os en email via denne kontaktformular.

Se også: Rettigheder | Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser


© Styr På Tiden 2021